Weboldalak akadálymentesítése
Accessibility - Megközelíthetőség - Hozzáférés

Weboldalak és mobilapplikációk akadálymentesítése

Igénybevevők köre

 

Minden felhasználónak biztosítani kell a honlapokhoz történő akadálymentes hozzáférést. Mindenkin, ténylegesen az összes embert értjük, akiket az alábbi főbb célcsoportokra oszthatunk:

Látásukban korlátozott egyének

 • alig-, és gyengénlátók,
 • vak emberek,
 • akik látásképességeikben időszakosan korlátozottak,
 • vizuálisan túlterhelt körülmények között dolgozók,
 • színes fénnyel vagy erősen, illetve gyengén megvilágított környezetben tartózkodók,
 • szem csökkent adaptációs és akkomodációs képességével bíró emberek,
 • idősek,
 • fényérzékeny, és színtévesztő emberek,
 • fénytörési hibákkal (ametropia) élők, melynek előfordulása nagyon gyakori, a lakosság több mint felét érinti.

Segítségükre lehet többek között az állítható betűnagyság lehetősége, fény kikapcsolás biztosítása, megfelelő kontrasztarány, linkek kiemelési lehetősége, képek, színek invertálásának biztosítása, felolvasóprogramokhoz adaptált honlapok.

Hallás- és beszédképességeikben korlátozott emberek

 • nagyothalló és siket emberek,
 • akik figyelmét több hangforrás köti le,
 • akik zajos környezetben dolgoznak.

Számukra nehézséget jelent a weboldalak hangos információinak feldolgozása, megértése, de legfőképpen a kommunikáció. Segítség számukra, ha ezeket írott formában is megjelenítjük, a videókat feliratozzuk, és ezek hangjának kikapcsolási lehetőségét biztosítjuk.

Az értelmileg akadályozott emberek csoportja

Itt szintén széles a spektrum. Ide tartoznak:

 • koncentrációképesség, rendszerező képesség, problémamegoldó és döntéshozó képesség korlátozottsága,
 • rövid és hosszú távú memória bármilyen mértékű időszakos, vagy végleges csökkenése,
 • nyelv megértésének korlátozottsága, mely lehet részleges vagy teljes,
 • műveltség béli korlátok,
 • időskori problémák,
 • kimerült, illetve stressz miatt tevékenységükben zavart egyének,
 • egyéb betegségek következtében korlátozott felfogóképességgel, memóriával, illetve koncentrációs képességgel rendelkező egyének,
 • kommunikációs nehézségekkel, diszgráfiával (íráskészségi problémák), diszlexiával (olvasás készség gyengesége), diszkalkuliával (számolási nehézség) küzdő emberek.
 • Asperger szindrómás, autista, Savant szindrómás és ADHD-val élők.

Az információtechnológiai környezettel, valamint a benne található szolgáltatásokkal kapcsolatban számukra is a tájékozódás, az információszerzés és a kommunikáció okozhat nehézséget. Segíthetjük őket például ergonómiailag jól áttekinthető weboldalak készítésével, egyszerű szimbólumokkal kiegészített feliratokkal, animációk eltávolításának lehetőségével.

Mozgásukban bármilyen mértékben korlátozott egyének

Ők lehetnek:

 • akiknek a mozgásrendszer károsodása vagy funkciózavara miatt helyváltoztatása segédeszközök állandó szükségszerű használatát igényli, vagy végtagjaik, törzsük, ízületeik oly mértékben károsodtak, hogy az a mozgást, és az érintett testrészek használatát korlátozza, vagy mozgáskoordinációs zavaruk van,

Ez lehet:

 • maradandó pl. egy bénulás vagy törés következménye,
 • átmeneti pl. kéz ízületi gyulladása, vagy ganglion (kézfejen előforduló fájdalmas ciszta)

Őket segítheti többek között a honlapon a nagyobb sortávolság, betűtávolság kialakítása, mely a nehezített kézhasználat miatti hagyományos egér kiváltására alkalmas joystick igénybevétele esetén szükséges, továbbá a linkek aláhúzása, kiemelése, mivel ezek könnyebb navigációt tesznek lehetővé. De ilyen lehet a billentyűnavigációra alkalmas weboldal.

Jogforrások

 

 • A közszférabeli honlapok akadálymentesítésének kötelezettségét az Európai Parlament és az Európai Tanács (EU) 2016/2102 irányelve előírja.
 • A 2018. évi LXXV. törvény a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről kimondja, hogy a weboldalakat úgy kell kialakítani, és azokat folyamatosan működtetni, hogy a felhasználók számára akadálymentesen érzékelhető, kezelhető, érthető és működése stabil legyen. 

  A jogszabály  nevesíti a WCAG 2.1. szabvány alkalmazásának kötelezettségét. A World Wide Web Consortium (W3C) egy konzorcium, mely – „ajánlásokat”, nyílt szoftver szabványokat alkot, így többek között a honlapok akadálymentességére vonatkozó WCAG 2.1. szabványt is létrehozta, melynek betartását előírja e törvény is. 2020. január 1-től ennek meglétét az erre kijelölt hatóság ellenőrzi akadálymentességi audit keretében. Az ellenőrzés szabályait a 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet részletezi.

  A Törvényben foglaltak az (EU) 2016/2102 irányelv közös akadálymentesítési követelményeinek megfelelőek.

 • 30/2019. (IX. 4.) ITM rendelet értelmében, akadálymentesítési nyilatkozatot kell feltenni a közszférabeli szervezetek honlapjaira és mobilalkalmazásaira. Ennek tartalmaznia kell a nyilatkozat készítéséért felelős szervezeti egység vezetőjének hivatalos jóváhagyását.

  A nyilatkozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

  • a honlap részeinek leírását, amelyek nem akadálymentesek, ennek indoklását,
  • egy visszajelzési eljárás leírását, és az elérhetőséget, 
  • az akadálymentesítési követelmények megsértésére vonatkozó eljárás igénybevételére mutató internetes elérhetőség címét.

  Végrehajtásának ellenőrzését kérelemre, vagy hivatalból a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség végzi.

  Az ellenőrző szervezet három évente jelentést tesz az Európai Bizottságnak, a követelmények teljesítéséről.

  Határidők:

  a) 2018. szeptember 23. előtt közzé nem tett honlapja esetében 2019. szeptember 23-tól,

  b) az a) pont alá nem tartozó honlapja esetében 2020. szeptember 23-tól,

  c) mobilalkalmazás esetében 2021. június 23-tól.

 • 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról továbbiakban: Esélyegyenlőségi törvény tiltja a hátrányos megkülönböztetést fogyatékosság vagy egészségi állapot miatt.
 • 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról, előírja az egyenlő esélyű hozzáférést mindenki számára, mely akkor akadálymentes, ha kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető.

Hozzáférhetőség, eszközök

 

Az IKT (angolul ICT) az információs és kommunikációs technológiákat jelöli. Azonban nemcsak a számítógép tartozik ide, hanem magába foglal minden digitális
technológiát, többek között a weboldalakat, applikációkat.

Amennyiben ezek nem akadálymentesen használhatóak, az igénybe vevők körénél megnevezett felhasználók nem fogják tudni megfelelően alkalmazni.

Ma már a munkavégzés, az oktatás, a pénzügyi műveletek elvégzése, az ügyintézés jó része elképzelhetetlen ezeknek az IKT eszközöknek az igénybevétele nélkül.

A weboldalakat és mobilapplikációkat úgy kell kialakítani, hogy az minden ember számára akadálymentesen hozzáférhető, érthető, kezelhető és működése stabil legyen. Mindezt oly módon szükséges megvalósítani, hogy az összes felhasználó egyedi organikus felépítésének és pszichés működésének megfelelően, egyénenként folyamatosan adaptálható legyen, melyet a használat során történő egyedi beállítási lehetőségek is biztosíthatnak.

Fentieknek megfelelően többek között a betűtípus, betűnagyság állíthatóságán túl, lehetőséget kell biztosítani a linkek kiemelésére, aláhúzására, képek és színek invertálására, animációk eltávolíthatóságára, a fény kikapcsolására, a felolvasóprogramokkal történő alkalmazásukra. A honlapok és mobilapplikációk fejlesztése során figyelemmel kell lenni  a szabványos sortávolságra, betűtávolságra, illetve kontrasztarányokra.

A honlapok  akadálymentesség szempontjából, az érvényes WCAG 2.1. szabvány alapján lehetnek A,  AA, illetve AAA szintűek. Ennek megállapítására különböző szoftveres vizsgálatokkal kerül sor,  de egyéb kézi ellenőrzési módszereket is alkalmaznak. Általában akadálymentességi audit készül, mely bizonyos esetekben kötelező.

A honlapok elkészítése közben is, folyamatosan szükséges azok tesztelése, az erre alkalmas szoftverekkel. 

Pályázatoknál általában előírás a kialakítandó weboldal akadálymentessége, melynek AA szintűnek kell lenni.

A weblapok akadálymentesítésének további indokoltsága

 • Üzleti megfontolások: A weboldalak akadálymentesítésének nemcsak jótékonysági célja van, ennek hiánya miatt potenciális vásárlókat, ügyfeleket veszíthet egy vállalkozás és szolgáltató, mivel az akadályozottsággal élők nem tudják használni, megtekinteni, értelmezni a honlapot, és mindez pénzügyi veszteséget okoz.
 • Egyéb okok: válságok,  járványok esetén (pl. koronavírus miatti lakáshoz kötöttség), az Internet segítségével tudnak az emberek hozzáférni a honlapokon lévő szolgáltatásokhoz. Itt történhet pénzügyi műveletek végzése, vásárlás, mindennapi élet teendőinek ellátása, oktatás, ügyintézés stb.